تعبیر خواب گرگ | حالت های مختلف دیدن گرگ در خواب

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب گرگ را درج نماییم.

دیدن گرگ در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب گرگ | حالت های مختلف دیدن گرگ در خواب

تعبیر خواب گرگ

دیدن خواب گرگ نشانه چیست؟

معنی و تفسیر گرگ در خواب

گرگ ها به شدت حیوانات وحشی و خطرناکی هستند. خواب در مورد گرگ ها معمولا نشاندهنده خوی وحشی طبیعت می باشد.

گاهی اوقات بسیار سخت است که بخواهید با این خواب مواجه شوید.

آنها معمولا نشاندهنده آزادی و هیجان، رفتارهای بد و صداقت هستند.

گرگ ها در خواب به ما می گویند که باید زندگی را برای خود بسازیم که لیاقت آن را داریم.

نباید بیش از حد برای خود محدودیت بیش از حد را ایجاد کنیم و خودمان را در تنگنا قرار دهیم.

از طرفی نباید آن قدر آزاد باشیم که اهداف خود را نیز فراموش کنیم.

گرگ ها همچنین در خواب سمبل راز، زندگی، غرور، اعتماد بنفس و تنهایی می باشد.

شاید این خواب نشاندهنده ماهیت تنهایی فرد است و همچنین بیانگر توانمند بودن برای مدیریت راه مناسب در جریان های مختلف است.

گرگ ها همچنین علامت بیماری و مریضی می باشند.

گاهی اوقات یک گرگ نشاندهنده احساس تهدید از سمت شخص یا چیزی می باشد

یا می تواند نشاندهنده خشم، خصومت، و گاهی اوقات آب زیرکاهی می باشد.

گرگ ها ممکن است در خواب نشاندهنده وفاداری، دوستان وفادار اطراف شما باشند.

این خواب ها گاهی اوقات می تواند نشاندهنده ماهیت واقعی شما در زندگی باشد و اینکه می ترسید خود واقعی را به دیگران نشان دهید،

زیرا می ترسید که دیگران شما را قضاوت کنند یا شما را پس بزنند.

از طرف دیگر این خواب ها اغلب نشان دهنده رفتار خشن و وحشیانه فرد می باشد و یادآور تغییر است.

گرگ ها معمولا همیشه گروهی ظاهر می شوتد، معمولا دیدن گرگ ها در خواب به صورت دسته ای می باشد

و نشان دهنده نیاز ما به این موضوع است که دوست داریم در یک گروه از افراد عضو شویم که بسیار شبیه به ما هستند.

این خواب ها معمولا نشانده نیاز ما برای حفاظت از خود می باشد که بسیار مهم است.

گاهی اوقات این خواب ها به ارتباطات جنسی فرد نیز برمی گردد. معمولا توسط افرادی دیده می شود که مورد تجاوز جنسی در گذشته قرار گرفته بودند.

خواب ها در مورد گرگ ها اغلب در دورانی بیشتر اتفاق می افتد که فرد ضرر و زیان مالی دیده است یا از مشکلات اقتصادی می ترسد.

این خواب ها اغلب هشدار در مورد چیزهایی خطرناک در اطراف ما می باشد.

گاهی اوقات ترس از مواجهه با مشکلات زندگی را نشان می دهد.

اغلب گرگ ها در خواب نشاندهنده دشمنان پنهان ما نیز هستند.

این دشمنان می توانند بسیار جدی و خشن باشند.

این خواب همچنین یادآور این است که باید در مورد اعتماد به افراد در زندگی تجدید نظر کنیم.

معنی و تعبیر گرگ ها در خواب

معنی و تعبیر گرگ ها در خواب

تعبیر خواب گرگ

دیدن گرگ. اگر گرگی را در خواب مشاهده کردید، چنین خوابی نشاندهنده خیانت شخصی در محل کار به شما است.

تعبیر خواب گرگ شدن

گرگ بودن. اگر در خواب مشاهده کردید که یک گرگ هستید، چنین خوابی ممکن است که نشاندهنده میل شما برای تنها بودن را نشان دهد.

شاید دوست نداشته باشید که در این بازه زمانی هیچ کس در کنار شما باشد.

تعبیر خواب گرگ سفید

گرگ سفید. اگر گرگ سفید را در خواب مشاهده کردید، چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده موفقیت و پیروزی است.

این خواب نشاندهنده توانایی شما برای غلبه بر سختی ها و مشکلات زندگی است.

تعبیر خواب گرگ سیاه

گرگ سیاه. دیدن گرگ سیاه در خواب نشاندهنده رفتارهایی است که زیر بارشان نمی روید و بعد تاریک وجودتان را نشان می دهد.

اگر در خواب در حال جنگیدن با گرگ بودید، چنین خوابی احتمالا نشاندهنده سرکوب کردن و انکار کردن بعضی چیزها در زندگی است.

تعبیر خواب زوزه گرگ

زوزه گرگ. اگر در خواب زوزه گرگ را شنیدید، چنین خوابی نشاندهنده پیروزی بر دشمنان است،

مخصوصا آنهایی که قصد دارند به شما خیانت کنند.

این خواب نشاندهنده افرادی است که از شما درخواست کمک می کنند.

گاهی اوقات این خواب به شما هشدار می دهد که ممکن است قربانی یک دزدی شوید.

همچنین نشاندهنده این است که بسیار تحت فشار هستید.

تعبیر خواب دویدن گرگ

دویدن گرگ. اگر در خواب گرگی را در حال دویدن مشاهده کردید، چنین خوابی نشاندهنده احاطه شدن با دشمنان است.

تعبیر خواب گرگ خواب

گرگ خواب. اگر گرگ را خوابیده در خواب مشاهده کردید، چنین خوابی معمولا نشاندهنده دشمن یا دشمنان پنهان می باشد.

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط گرگ

تعقیب شدن توسط گرگ. اگر در خواب دیدید که گرگی شما را تعقیب می کند،

چنین خوابی نشاندهنده عبور از مشکلی است که تاثیر منفی روی زندگی شما داشته است.

گاهی اوقات این خواب ممکن است نشانه افسردگی نیز باشد.

تعبیر خواب حمله گرگ

حمله گرگ. اگر درخواب دیدید که گرگی به شما حمله کرد، چنین خوابی ممکن است سختی هایی را نشان دهد

که به علت خجالت و ناامنی در زندگی شما ایجاد می شود.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده شرایطی غیر قابل کنترل است.

می تواند نشان از اعتیادی باشد که دارید و نمی توانید از آن دست بکشید.

گاهی اوقات این خواب در صورت تنها بودن با گرگ نشاندهنده خطراتی است.

تعبیر خواب گرگ خشمگین

تعبیر خواب گرگ خشمگین

گرگ خشمگین. اگر در خواب مشاهده کردید که با یک گرگ خشمگین مواجه شده است،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده ترس هایی ناشناخته باشد که از بعضی از افراد دارید.

تعبیر خواب گاز گرفته شدن توسط گرگ

گاز گرفته شدن توسط گرگ. اگر در خواب مشاهده کردید که توسط گرگ گاز گرفته شدید،

چنین خوابی نشاندهنده این است که در آینده نزدیک از موضوعی عصبانی می شوید.

این خواب همچنین علامت از دست دادن ها و بیماری ها در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب مغلوب کردن یک گرگ

مغلوب ساختن یک گرگ. اگر در خواب مشاهده کردید که یک گرگ را مغلوب ساخته اید،

چنین خوابی نشاندهنده موفقیت های بزرگ، ثروت و فراوانی می باشد.

تعبیر خواب کشتن گرگ

کشتن یک گرگ. اگر در خواب گرگی را کشتید، چنین خوابی معمولا علامت خوبی دارد و نشاندهنده موفقیت و شکست دادن دشمنان است.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده خیانت و فاش شدن رازهایی باشد.

تعبیر خواب محافظت شدن توسط یک گرگ

محافظت شدن توسط یک گرگ. اگر در خواب دیدی که توسط یک گرگ مشاهده می شوید،

چنین خوابی احتمالا نشاندهنده دریافت کمک ها و حمایت های غیر منتظره می باشد.

تعبیر خواب گرگ تنها

گرگ تنها. اگر گرگ تنهایی را در خواب مشاهده کردید:

چنین خوابی نشاندهنده مخالفت کردن با بعضی از افراد و پیش گرفتن راه خودتان می باشد.

شاید این خواب نشان دهنده این است که باید در مورد خطرات با دیگران صحبت کنید تا به اهداف خود دست پیدا کنید.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده نیاز شما برای استقلال و توقف اعتماد به دیگران می باشد.

این خواب همچنین نشاندهنده افرادی است که شما را در زندگی حمایت می کنند.

تعبیر خواب گرگی به دنبال شکار است

گرگ به دنبال شکار. اگر در خواب دیدید که گرگی به دنبال شکار خود بود:

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده سادگی و آسیب پذیری شما باشد.

شاید شما به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرید.

تعبیر خواب شکست خوردن گرگ در گرفتن شکار

شکست خوردن گرگ در گرفتن شکار. اگر در خواب گرگی را مشاهده کردید که در گرفتن شکار شکست خورد،

چنین خوابی ممکن است که به شما هشدار دهد که تلاش زیادی را در زندگی انجام دهید تا بتوانید تصمیمات بهتری را بگیرید.

تعبیر خواب گرگ های زیاد

گرگ های زیاد. اگر در خواب تعداد زیادی گرگ را مشاهده کردید، چنین خوابی علامت بسیار بدی دارد و نشاندهنده آسیب و زیان در زندگی است.

تعبیر خواب گله گرگ

تعبیر خواب گله گرگ

یک خانواده گرگ. اگر در خواب یک خانواده از گرگ ها را مشاهده کردید، چنین خوابی نشاندهنده خانواده و رابطه شما با انها می باشد.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده عضویت در یک گروه است که ممکن است برای شما خطراتی نیز داشته باشد.

این خواب ممکن است نشاندهنده علاقه به کار گروهی و همچنین دسترسی به اهداف باشد.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده نیاز شما برای همکاری به دیگران است که باعث می شود که هرچه بیشتر و زودتر به موفقیت نزدیک شوید.

تعبیر خواب گله گرگ های آرام

دسته گرگ های آرام. اگر در خواب دسته ای گرگ ها را مشاهده کردید که آرام بودند،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده این است که به زودی می توانید از ترس ها و مشکلات خود خلاص شوید.

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط گرگ ها

تعقیب شدن توسط دسته ای از گرگ ها. اگر در خواب مشاهده کردید که گروهی از گرگ ها شما را دنبال می کنند،

چنین خوابی نشاندهنده خطر و تهدید از گذشته و جرم هایی می باشد که مرتکب شده اید.

تعبیر خواب فرار کردن از گرگ ها

فرار کردن از گروهی از گرگ ها. اگر در خواب مشاهده کردید که در حال فرار از گروهی از گرگ ها هستید،

چنین خوابی می تواند نشاندهنده نیاز برای مواجه شدن با مشکلات است.

تعبیر خواب گله ای از گرگ ها به دنبال شکار

دسته ای از گرگ ها به دنبال شکار. اگر در خواب تعداد زیادی از گرگ ها را مشاهده کردید که در حال دنبال کردن یک شکار بودند،

چنین خوابی معمولا علامت خوبی ندارد و می تواند نشاندهنده ناامیدی ها و شکست ها در آینده نزدیک باشد.

تعبیر خواب گرگ در قفس

گرگ در قفس. اگر در خواب گرگی را در قفس مشاهده کردید، چنین خوابی علامت خوبی دارد

و نشاندهنده به دست آوردن اموال و موفقیت از شغلتان می باشد.

همچنین نشاندهنده وضعیت سلامتی مناسب است.

برای افراد متاهل چنین خوابی نشاندهنده سفر خانوادگی در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب گرگ در باغ وحش

گرگ در یک باغ وحش. اگر در خواب گرگی را در یک باغ وحش مشاهده کردید،

چنین خوابی ممکن است نشاندهده افرادی باشد که پشت سر شما برنامه ریزی کرده اند.

تعبیر خواب دزدیده شدن توسط گرگ

دزدیده شدن توسط یک گرگ. اگر در خواب دیدید که گرگ از شما چیزی دزدید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده ازدواج و یا توافقی  برای آن در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب گرفتن گرگ

گرفتن گرگ. اگر در خواب دیدید که یک گرگ را گرفته اید، چنین خوابی نشاندهنده سختی ها و مشکلات است که با افرادی دارید که دوستشان ندارید.

تعبیر خواب خوردن گوشت گرگ

خوردن گوشت گرگ. اگر د رخواب مشاهده کردید که در حال خوردن گوشت گرگ هستید،

چنین خوابی نشاندهنده این است که درآینده نزدیک دشمن خود را شکست می دهید.

تعبیر خواب گرگ زندانی

تعبیر خواب گرگ زندانی

گرگ زندانی. اگر در خواب مشاهده کردید که گرگی زندانی شده است،

چنین خوابی علامت موفقیت است و نشاندهنده یک موفقیت قدرتمند بر دشمنان می باشد.

خوردن گوشت کرکس توسط گرگ

خوردن حریصانه گوشت کرکس توسط گرگ. اگر در خواب دیدید که کاملا حریص در حال خوردن گوشت گرگ هستید،

چنین خوابی نشاندهنده مشکلات و سختی هایی است که در آینده نزدیک با انها مواجه می شوید.

تعبیر خواب تبدیل شدن گرگ به توله سگ

تبدیل شدن گرگ به توله سگ. اگر در خواب دیدید که گرگی ناگهان به سگ تبدیل شد، چنین خوابی احتمالا طبیعت فرزندآوری را نشان می دهد.

این خواب ممکن است نشاندهنده میل شما برای داشتن یک رابطه عاشقانه باشد.

تعبیر خواب گرگ از نظر حضرت امام صادق(ع)

دیدن گرگ بر سه وجه است.

 • اول: زن
 • دوم: کنیزک
 • سوم: خادم

تعبیر خواب گرگ از نظر حضرت یوسف نبی(ع)

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

تعبیر خواب گرگ از نظر ابن سیرین

اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.

اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

تعبیر خواب گرگ از نظر آنلی بیتون

 1. دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .
 2. اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .
 3. شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند .

تعبیر خواب گرگ از نظر لوک اویتنهاو

گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

تعبیر خواب گرگ از نظر کارل گوستاو یونگ

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است.

شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید

و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید.

شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید.

به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است.

ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد.

این به یک وسواس، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد.

تعبیر خواب گرگ از نظر کتاب سر زمین رویاها

خواب یک گرگ : شانس و خوشبختی

شما از یک گرگ وحشت می کنید : دزدان شما را لخت خواهند کرد .

تعداد زیادی گرگ : اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند .

یک گرگ می دود : با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد .

یک گرگ اهلی : شما را زیاد لوس کرده اند .

یک گرگ لباس پوشیده : باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید .

دو گرگ باهم بازی می کنند : دوستان شما دورو هستند

یک گرگ بهمراهی بچه هایش : ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی

یک گرگ را می کشید : کارهای شما راکد می ماند

یک گرگ مرده : موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند .

یک گرگ را بدام می اندازید : فراوانی پول

تعبیر خواب گرگ خاکستری

تعبیر خواب گرگ خاکستری

گرگ خاکستری معمولا در جنگل زندگی می‌کند و بزرگ‌ترین عضو خانواده سگ‌ها هستند.

اگر در خواب یک گرگ خاکستری ببینید نشان می‌دهد که در زندگی واقعی شما باید در مورد محل سکونت بدتان فکر کنید و از آنجا بروید.

خاکستری به عنوان یک رنگ معنوی نشان دهنده جدا شدن از دیگران است.

به عنوان تعبیر کلی، گرگ خاکستری در خواب نشان می‌دهد که باید با خانواده خود سازش کنید.

همانطور که گفتیم گرگ در خواب به معنای ارتباط و حمایت در زندگی بود.

تعبیر خواب گرگ در رسوم شرقی

در رسوم های شرقی، آنها خواب گرگ دیدن را خوابی که یک رویدادی را پیش گویی می‌کند تفسیر می‌کنند.

اما در کتب غربی، دیدن  یک گرگ جوان در خواب بدین معنی است که شما باید در برابر دشمنی و شرارت محافظت شوید.

شما از کسی حمایت خواهید کرد که ممکن است بعدا از شما سرقت کند و تخریب یا نابودتان کند.

اگر در خواب بچه گرگی را ببینید بدین معنی است که چیزهایی به حالت اول برمی‌گردد.

در تفسیر فارسی، خواب گرگ دیدن یعنی کسی مخفیانه از شما متنفر است.

تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ

اگر در خواب دندان‌های گرگ را ببینید نشان می‌دهد که چیزی در زندگی‌تان شما را به چالش خواهد کشید.

خیلی به ندرت پیش می‌آید که گرگی به شما حمله کند اما در تاریخ چنین حادثه‌هایی داریم.

در حقیقت، در سال ۲۰۱۵، ۱۸ حمله گرگ در آمریکای جنوبی و ۱۲ مورد در کانادا گزارش شد.

گرگ معمولا وقتی حمله می‌کند شکارش را می‌خورد.

اگر بخواهیم این خواب را تفسیر کنید باید به خوی گرگ از دیدگاه روانشناسی نگاه کنیم.

آنها متجاوز هستند از همین اگر گرگی شما را در خواب گاز بگیرد بدین معنی می‌تواند باشد که کسی در زندگی بیداری‌تان به شما حمله می‌کند.

تعبیر خواب گرگ مرده

تعبیر خواب گرگ مرده

اگر در خواب گرگ مرده‌ای را ببینید می‌تواند نشانه مثبتی داشته باشد.

این خواب نشان می‌دهد که بر موانع غلبه می‌کنید.

اگر گرگی تنها و مرده‌ای در خواب ببینید به معنی پایان یک دوره مبارزه و کشمکش است.

اگر در خواب ببینید که گرگی را کشتید و لاشه آن روی زمین دیدید می‌تواند به معنای رشد در دانش و استقلال باشد.

اگر شما گرگ مرده هستید می‌تواند به فرصت‌هایی اشاره کند که خودشان پدید می‌آیند.

دیدن یک گله گرگ مرده نشان دهنده شروعی تازه است.

تعبیر خواب گرگی با شما حرف می‌زند

این می‌تواند یک خواب عجیب باشد و تعداد کمی از افراد ممکن است این خواب را ببینند.

معمولا حرف زدن گرگ زمانی که ما تجربه از دست دادن داریم برخی اوقات در خوابمان رخ می‌دهد.

اگر گرگ در خواب با شما حرف زد می‌تواند نشان دهنده آن باشد که ذهن ناخودآگاه‌تان نمادی از گرگ را در زندگی روزانه‌تان دارد.

گرگی که صحبت می‌کند نشان می‌دهد که باید بررسی کنید به چه کسی در زندگی اعتماد دارید.

ممکن است سوالی در مورد اینکه آیا به شخص نزدیکی اعتماد کردید به وجود آید.

به طور کلی اگر گرگی در خواب با شما حرف بزند بدین معنی است که شما به دنبال حفاظت هستید.

اما ممکن است آنجایی که فکرش را می‌کنید نباشد.

در بسیاری از کتاب های تعبیر خواب، اگر گرگ صحبت می‌کند می‌تواند بدین معنی باشد که کسی در زندگی بیداری‌تان قابل اعتماد نیست.

تعبیر خواب گرگ به طور کلی

اگر کسی در خواب گرگی را دید که به او حمله کرد، اگر لباس او را پاره کرد، به او زیان اندک و اگر به بدنش صدمه زد، زیان فراوان خواهد دید.

اگر گرگ را توانست از پای در آورد، مال خود را که بعضی زورمندان به زور از او گرفته اند، باز پس می گیرد یا ارثیه قابل توجهی به او خواهد رسید.

اگر گرگ فریاد های گوش خراش می کشید و عده ای گرگ دیگر را گرد خود جمع کرد،

زورمندی در آن شهر بلوا و آشوب به پا می کند و یا از جانب دشمنی همجوار،

به آن سامان آسیب می رسد و یا آن سرزمین توسط بلاهای آسمانی مانند طوفان و زلزله آسیب خواهد دید.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

منابع فارسی : بیتوته / yotaab / پارسی نو

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب اسب سفید زیبا

تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب کلاغ


ممکن است شما دوست داشته باشید
14 نظرات
 1. نگار می گوید

  اگر خواب ببینی آدمی که دوسش داری به گرگ سفید تبدیل شده یعنی چی؟

  1. saeed می گوید

   در مورد تعبیر خواب گرگ سفید آمده است :
   « اگر گرگ سفید را در خواب مشاهده کردید، علامت خوبی دارد و نشان دهنده موفقیت و پیروزی است. این خواب بیانگر توانایی شما برای غلبه بر سختی ها و مشکلات زندگی است.»
   اما در مورد تبدیل شدن به گرگ تعبیری در دسترس نیست .
   ان شاالله که تعبیر خوبی برای شما داشته باشد.

 2. مهدی می گوید

  سلام
  من خواب دیدم که من تو حیاط نشستم و مادرم دارد کله پاچه یک گرگ را تمیز میکند و باشه گرگ را نیزتمیز تو حیاط آویزان است من به مادرم میگویم چرا گوشت گرگ مگه حرام نیست بعد مادر میگویید نه حرام نیست لطفا تعبیرش چیه

  1. saeed می گوید

   سلام دوست عزیز
   همانطور که میدونید همه خواب هایی که میبینیم دارای تعبیر نیستند
   بلکه ممکن است صرفا به علت درگیری های روحی و فکری و ناشی از استرس ها و دغدغه های ما باشند.
   به گفته بزرگان دینی بهتر است خواب را مثبت برای خودتون تعبیر کنید و صدفه بدهید.

   ***اما در مورد تعبیر خواب خوردن گوشت گرگ در متن اینطور اومده :
   اگر درخواب مشاهده کردید که در حال خوردن گوشت گرگ هستید، چنین خوابی نشاندهنده این است که درآینده نزدیک دشمن خود را شکست می دهید.

   دقت کنید تعابیری که در متن آمده توسط معبران شرقی و غربی انجام شده و چون ریشه دینی ندارند قابل اتکا نیستند.

 3. امیر می گوید

  سلام .خواب دیدم که به همراه همسر و فرزندم در برف مشغول بازی هستیم گرگها ما را احاطه کردن اول من متوجه شدم به آرامی ازشون فاصله گرفتم. همسر بعد از هشدارهای زیاد فاصله گرفت دخترم به وسیله گرگها تعقیب شد و در آخر تونستن از چنگ گرگی که بهش خیلی نزدیک بود و درحال شکار کردنش بود نجاست بدم. گرگها زوزه نمیکیشدن. اول گرگها سفید بودن بعد چند گرگ خاکستری بهشون اضافه شد.

 4. زهرا می گوید

  سلام من خواب دیدم با مادر و نامزدم به سرچشمه نزدیک خانه رفته بودیم چند تا گرگ بهمون حمله کردن ما فرار کردیم بعد گفتم خدایا کمکمون کن گرگ ها نزدیک مان وایسادن و فقط خشمگین بودن و دندان به ما نشان میدادن تعبیر آن چیست

 5. Ronii می گوید

  سلام دیشب خواب دیدم که من با خانوادم تو ماشین داشتیم از سفرمون برمیگشتیم وقتی وارد شهر رسیدیم دیدم که کنار جاده یه گرگ داره غذا میخوره و چند متر دورتر دیدم که چند سگ دارن باهم بازی میکنن تعبیرش چیه؟

  1. Ronii می گوید

   تو اون خواب هم گرگه سیاه بود

 6. Muryo می گوید

  سلام خسته نباشید من دیشب یک خواب عجیب دیدم اولش داشتم به سمت مدرسه میرفتم و مدرسه درست وسط جنگل بود بعد یهو یه مار سیاه بزرگ به من حمله کرد و منم با بیل محکم زدم توی سرش و به زمین فشار دادم که مرد بعد که بیل رو بر داشتم دوباره بعد چند دقیقه شروع به حرکت کرد و گذاشت دنبالم روی درخت ها رفتم بازم امد دنبالم از دستش فرار کردم و اونو انداختم تو یه دره و یه تخت سنگ نوک تیز از توی بدنش رد شد و بالاخره مرد از درخت امدم پایین و به سمت راست برگشتم که یه دشت بزرگ دیدم رفتن داخل دشت که یه ببر بهم حمله کرد و تا امدم فرار کنم یه گرگ نقره ای پرید جلوی ببره و باهاش جنگید بعد ببره هم مورد و گرگه به من نگاه کرد یهو دهنش رو باز کرد حرف زد و گفت من خود تو هستم و بعد از خواب پریدم
  گیشه بگید تعبیرش چیه لطفا

 7. محسن نعمت الهی می گوید

  سلام خسته نباشید،من خواب دیدم در یک اتاق من و همکارم که دوست بسیار نزدیکم هم هست هستیم ومن در اتاق را محکم نگه داشته بودم و در پشت در گرگی سفید و بسیار بسیار خشگمین و عصبانی سعی داره در رو بشکنه و بیاد تو که نهایتن این کار رو میکنه و وقتی وارد میشه من وحشت عجیبی بهم غالب میشه و عقب عقب میرم پشت رفیقم که گرگ حمله میکنه به رفیقم و در اخر گرگ رو میندازه زمین و جفتمون بهش لگد میزنیم و میره و وقتی میرم جلو در همون اتاق چندین گرگ سفید رنگه دیگه هم بودن که من بطرفشون چیزی پرتاب میکردم انگار سعی داشتم فراریشون بدم اقا بقدری این خواب واقعی بود که نمیتونم اینطور که میخوام توصیفش کنم خدایی استاد جواب بدین و بفرمایید باس چکارکنیم یعنی صدقه و خیر میتونه پیشگری از تعبیر بد کنه؟

 8. ابوالفضل می گوید

  سلام من امروز ساعت ۴:۲۰ خواب دیدم که بیرون خانه مادر بزرگم هستم،پدر و مادرم هم داخل هستند(آشپزخانه) بعد یک گرگ خاکستری نسبتاً بزرگ بدون دویدن،بلکه با راه رفتن دنبال منه من داخل خانه مادر بزرگم میشم و دری که به آشپز خانه ختم میشه رو میبندم ولی یه مقدار روفرشی لای در میمونه ولی در آخر قفل میشه بعد هم با کلید در رو کامل قفل میکنم.بعد میروم که پنجره ای که از بیرون به پزیرایی که به آشپزخانه وصل میشه رو ببندم که از حضور گرگ در امان باشند پدر مادرم،ولی وقتی بر میگردم،دیدم که گرگ وارد شده و نصف بالای سر پدرم و دست چپش رو خورده.چیه تعبیرش؟؟؟لطفاً بگویید

 9. ساجده می گوید

  سلام من خواب دیدم داخل ی بیابونم ی دسته گرگ خاکستری بهم حمله کردن من ی مقدار غذا داشتم ریختم براشونو فرار کردم بعد سردسته گرگا ب حرف اومد و بهم گفت ک از اون مسیر نرم ک شغال ها ب هم حمله میکنن

 10. جهانگیر می گوید

  سلام در خاب دیدم که یک گرگ سیاه به طرف شخصی میرود و وارد جسم او میشود در همان لحضه از خاب پریدم

 11. نگین می گوید

  اگه خواب ببینی یه گله گرگ سیاه توی یه جایی زندانی ان و همش صدا میدن و میخوان فرار کنن یعنی چی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.