تعبیر خواب نیش زدن مار و دیدن مار سیاه در خواب از ۹ معبر واقعی خواب

تعبیر خواب نیش زدن مار و دیدن مار سیاه در خواب از ۹ معبر واقعی خواب

تعبیر خواب مار,دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب نیش زدن مار و دیدن مار سیاه در خواب از 9 معبر واقعی خواب

دیدن مار در خواب کمی عجیب و ترسناک اما برای تمامی افراد حداقل یکبار دیدن مار در خواب شاید طبیعی باشید با سایت دلبرانه باشید تا با هم تعبیر خواب مار یا تعبیر نیش زدن مار و تمامی تعابیر انواع مار ها را با علمای بزرگ تعبیر خواب مرور کنیم.

تعبیر خواب نیش زدن مار

متداولترین خواب های مار

دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد؟

در زیر به مواردی که اغلب در خواب در مورد مارها میبینیم اشاره شده است:

 • تعبیر خواب مار سیاه کوچک و بزرگ
 • تعبیر خواب نیش زدن مار به دست و پا
 • تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن
 • تعبیر خواب مار خاکستری رنگ یا کوچک
 • تعبیر خواب خوردن مار زنده یا پخته یا سیاه
 • تعبیر خواب مار قرمز رنگ
 • تعبیر مارگزیدگی در خواب
 • تعبیر خواب مار آبی رنگ

تعبیر خواب مار از ۹ معبر واقعی خواب

۱_تعبیر خواب مار حضرت یوسف:

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ به تعبیر حضرت یوسف ع در یک جمله”شما دشمن به شاد” خواهید شد

ﺩﻳﺪﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﮑﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ

ﺩﻳﺪﻥ ﮔﺰﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﮔﺰﻧﺪ ﺭﺳﺪ

ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ

۲_تعبیر خواب مار محمد بن سیرین:

محمد بن سیرین ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ تفسیر به ﻗﺮﺽ ﻭ ﻭﺍﻡ بسیار می کند

تعبیر خواب مار :دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.

اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.

اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند.

اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.

اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

۳_تعبیر خواب مار امام جعفر صادق:

دیدن مار در خواب از نظر امام صادق ع ده بعد دارد.

 • دشمن پنهان.
 • زندگانی.
 • سلامتی.
 •  پادشاهی.
 •  سپه سالاری.
 • دولت،
 • زن.
 • مراد.
 • پسر.
 • سیلاب.

۴_تعبیر خواب مار ابراهیم کرمانی:

 • اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود.
 • اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود.
 • اگر مار سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.
 • اگر مار زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود.
 • اگر مار سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
 • اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.
 • اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است.

۵_تعبیر خواب مار منوچهر مطیعی تهرانی:

مار،خطر یا دشمن خانگی است.

خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود

و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است.

زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاعید

اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.

برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید.

این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که :

دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند .

چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود.

چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.

در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند.

چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

۶_تعبیر خواب مار اویتنهاو :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

۷_تعبیر خواب مار تام جت ویندو:

مار درخواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیکر ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها شود .

اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .

اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابکى است .

اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است .

اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ، تولد مجدد و شادابى است .

اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ، افسوس خوردن و تهمت است .

۸_تعبیر خواب مار اسمعیل بن اشعث:

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

۹_تعبیر خواب مار آنلی بیتون:

۱ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .

۲ـ دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

۳ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

۴ـ کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

۶ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

۷ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید  و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود . و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد. نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد.

۸ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

۹ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

۱۰ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .

۱۱ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

۱۲ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

۱۳ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

۱۴ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

۱۵ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعدا پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد.

تعبیر خواب نیش زدن مار و دیدن مار سیاه در خواب از 9 معبر واقعی خواب

تعبیر خواب نیش زدن مار

مار،خطر یا دشمن خانگی است.

خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید

و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست

او به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب

که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید.

اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.

برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید.

این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که:

در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک

و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند.

و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود.

چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است.

در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند.

چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار.

اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار به روایت محمدبن سیرین گوید:

دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.

اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.

اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند.

اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.

اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است.

اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.

اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود.

اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.

اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

جابرمغربی گوید:

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است.

اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن مار درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان.

دوم: زندگانی.

سوم: سلامتی.

چهارم: پادشاهی.

پنجم: سپه سالاری.

ششم: دولت،

هفتم: زن.

هشتم: مراد.

نهم: پسر.

دهم: سیلاب.

تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب نیش زدن مار و دیدن مار سیاه در خواب از 9 معبر واقعی خواب

مار یکی از چیزهایی که زیاد بخواب می آید و نشانه دشمن پنهانی است.شکست دادن و کشتن آن غلبه بر دشمن است

در روایتی از امام صادق ع آمده است که دیدن مار در خواب ده وجه دارد

دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی-پادشاهی-سپه سالاری-دولت-زن-مراد-پسر-سیلاب

تعبیر محمد بن سیرین در مورد دیدن مار در خواب

مار نشانه دشمن پنهانی است.اگر مار را در خانه ببینید دلیل بر دشمن خانگی است.

اگر مار را در صحرا ببیند دلیل بر دشمن بیگانه است.اگر با مار جنگ کند دلیل بر خصومت است.

اگر در خواب بر مار چیره شود تعبیر خواب این است که بر دشمن چیره می شود و برعکس.

اگر در خواب ببیند گوشت مار می خورد تعبیر خواب دلیل بر شاهی است.

اگر مار را دوقسمت کند دلیل بر خوردن مال دشمن است و اگر مار مرده باشد دفع آفت است.

اگر ببیند ماران دور او جمعند یعنی دشمنان خوشاوندان هستند

دیدن مار رنگی به تعبیر ابراهیم کرمانی:

مار سفید: تعبیر خواب بزرگی است

مار سیاه : تعبیر خواب دشمن فراوان است

مار سبز : تعبیر خواب دشمن صالح و زاهد است

مار زرد : تعبیر خواب دشمن ضعیف و بیمار است

مار سرخ : تعبیر خواب دشمن او معاشر است

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید

و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است

زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش

بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی

نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید

تعبیر خواب فرار از دست مار :

دور شدن از ثروت یا فرار از دست دشمن است . که هر دو نا کامی و ترس می باشد .

تعبیر خواب مار چنبره زده : در قدیم به روی گنج ها مارهایی برای نگهبان قرار می دادند . دیدن خواب مار چندبره

زده می تواند نزدیک بودن به ثروت باشد . ماری که به طول چنبره زده در خواب ظاهر شود؛ به معنای لایتناهی است.

تعبیر خواب مار چند سر در خواب  ( یا مار هفت سر ) اشاره به مشکلی در زندگی فرد

است که به طور خطرناکی موجب تقسیم آن به وجوه مختلف شده باشد.

رنگ مار هم در تعبیر رویا بسیار تاثیر گذار است ؛ تعبیر خواب مار سبز رنگ اشاره به حیات و رویش دارد؛

و تعبیر خواب مار های  قرمز و سیاه تهدید کننده هستند و هشداری به رویا بین که در زندگی خود

محتاطانه تر قدم بگذارند؛ رنگ سیاه اشاره به نیروهای روانی که از دید خوداگاه مخفی مانده اند دارد.

تعبیر خواب مار از لحاظ روانشناسی

۱) ترس

انسان ها همواره ترسی غریزی از مارهای سمی داشته اند و در ناخودآگاه بسیاری از ما،

یک احساس ترس عمیق نسبت به مارها وجود دارد.

به همین دلیل دیدن خواب مار می تواند نشانگر وجود ترس یا نگرانی در زندگی شما باشد. هر موقعیتی از زندگی

که در آن احساس خطر، ترس، اضطراب، ناراحتی، یا بی اعتمادی می کنید، ممکن است باعث دیدن مار در خواب شود.

مثلاً اگر در خواب ببینید یک دسته مار می خواهند به شما آسیب بزنند، تعبیر آن این است که در زندگی بیداری

خود احساس می کنید عده ای علیه شما با یکدیگر متحد شده اند.

۲) اطلاعات پنهان یا ممنوع

مارها اساساً به خاطر نوع حرکتشان روی زمین نسبتاً از دید ما پنهان می مانند، پس تعبیر خواب مار

می تواند چیزی باشد که از شما مخفی است یا چیزی که شما نباید درباره آن بدانید.

دیدن خواب مار می تواند به این معنا باشد که شما در بخشی از زندگی بیداری خود نوعی ترس، نگرانی،

یا تهدید پنهانی احساس می کنید که شاید از پذیرش یا رو به رو شدن با آن طفره می روید.

تعبیر خواب مار

۳) تغییر و دگرگونی

مارها پوست اندازی می کنند و این عمل آنان نوعی تولد دوباره محسوب می شود،

پس دیدن خواب مار می تواند نماد دگرگونی و تغییر باشد. خواب مار می تواند به این معنا باشد

که بهبود روانی یا فیزیکی در زندگیتان در حال وقوع است، یا تغییر مثبتی مشاهده می کنید.

تعبیر این خواب همچنین می تواند ایجاد دگرگونی در فرد به شکل رشد معنوی باشد. مثلاً این که

شما بیشتر به معنویات گرایش پیدا کرده اید یا بر روی فطرت خود متمرکز شده اید.

خواب مار را چگونه باید تعبیر کرد؟

اگر خواب مار دیدید سوالات زیر را از خودتان بپرسید:

آیا این روزها تحت فشار روانی هستید؟

آیا در حال بهبود یافتن از یک بیماری یا در جسمانی هستید؟

آیا گرایش بیشتری به معنویات یافته اید؟

آیا بیشتر روی فطرت یا شهود خود متمرکز شده اید؟

آیا تغییری در زندگی تان در حال رخ دادن است؟

آیا در مورد چیزی احساس نگرانی یا اضطراب می کنید؟

آیا یک احساس بی اعتمادی در زندگیتان جریان دارد؟ مثلاً یک فرد موذی و دروغگو در زندگیتان هست؟

آیا مسئله ای دارید که می کوشید آن را پنهان نگاه دارید یا با آن رو به رو نشوید؟

آیا نوعی احساس خطر یا ناراحتی درباره زندگی خود دارید؟

متداول ترین خواب ها درباره مار:

 1. خواب مار در چمن
 2. خواب مار چنبره زده
 3. خواب لانه مار
 4. خواب بلعیده شدن توسط مار
 5. خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن
 6. خواب پیچیدن مار به دور اجسام
 7. خواب بیرون آمدن مار از دهان
 8. خواب ماری که دمش را می خورد

تعبیر خواب نیش زدن مار

دیدن مار در خواب نشانه چیست؟

دیدن مار در خواب نشانه چیست؟

معنی و تعبیر گزیده شدن توسط مار در خواب

دیدن مار در خواب بسیاری از افراد را می ترساند. زیرا این خواب ها معمولا رمزآلود هستند.

گاهی اوقات مار در خواب ما را تهدید به گاز گرفتن می کند.

مار بزرگ در خواب سمبل چیست؟ چگونه می توان نیش مار را در خواب تعبیر کرد؟

این خواب چه تعبیری دارد و چرا آن را می بینیم؟

این نوع خواب فعالیت ذهنی محسوب می شود که هیچ گاه آرامش ندارد.

ذهن ناخودآگاه ما با پدیده هایی این چنینی روبروست که هر روز ما را درگیر می کند.

در مورد معانی این خواب فرضیه های متفاوتی وجود دارد.

بنابراین، بعضی از دانشمندان شک دارند که مغز در زمانی که خواب هستیم،

در حال ذخیره اطلاعات جدید و قدیمی می باشد، و در واقع تجربیات گذشته ما با جدیدها تلفیق می شوند.

یکی دیگر از فرضیه هایی که وجود دارد، آمادگی برای شرایط خاصی در زندگی و مهارت های تمرینی خاص است

که ممکن است در آینده به انها نیاز داشته باشیم.

تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب می توان با در نظر گرفتن فضای خواب دقیق تر توضیح داد.

بیشتر مردم قادر به فهمیدن رویاهای خود نیستند، زیرا این رویاها تنها در ذهن هوشیارشان منطقی هستند.

فیلم های شبانه می تواند در دیدن این خواب ها تاثیر داشته باشد.

سمبل های این خواب می تواند شامل شکل ها، تصاویر، احساسات و فعالیت ها باشد.

مفهوم این رویا می تواند با در نظر گرفتن نکاتی رمزگشایی شود.

تعبیر مارهای بزرگ در خواب بسیار پیچیده است، زیرا تعابیر متفاوتی می توان از آنها کرد.

وجود مار در خواب می تواند نقش قبل اهمیتی در تعاملات ما با دیگران داشته باشد.

معنی مار در خواب- تعبیر عمومی آن

مار یکی از قدیمی ترین سمبل ها در بشریت است.

این موجود می تواند در خواب ظاهر شود و ارتباطات شخصی زیادی را شامل می شود.

این خواب باعث می شود که دیدگاه روشنی از شخصیت خود داشته باشد.

عموما دیدن مار در خواب می تواند بیانگر دوستی های غلط یا ترس از روشن شدن حقیقت باشد.

در آغوش گرفتن مار در خواب می تواند نشاندهنده حسرت شما برای آزادی باشد. این خواب ممکن است حس تحمیل را به فرد بدهد.

اگر در خواب دیدید که مار به سمت شما می خزد، می تواند نشانه اتفاق شومی باشد.

جویدن در مار سمبل یک تغییر قریب الوقوع است یا می تواند نشاندهنده ترس از کابوس های شبانه باشد.

سمبل مار در خواب همچنین غریزه درونی شما را نشان می دهد

که در ذهن ناخوداگاه و خودآگاه شما نفوذ می کند و در شخصیت شما تاثیر می گذارد.

روانشناسی مار در خواب

معنی مار در خواب چیست؟ طبق نظرات روانشناسان، مار می تواند سمبل اشاره به ذهن ناخودآگاه شما باشد.

مار در خواب معنی در معرض خطر قرار گرفتن است اما می تواند شفا را نیز نشان دهد.

مار بزرگ نیز می تواند نشاندهنده درگیری روحی عمیق شما باشد و هم شما را در جهات مثبت و هم منفی پیش ببرد.

این نوع خواب فعالیت ذهنی محسوب می شود که هیچ گاه آرامش ندارد.

ذهن ناخودآگاه ما با پدیده هایی این چنینی روبروست که هر روز ما را درگیر می کند.

اگر مردی خواب مار ببیند، می تواند نشانه این باشد که توسط زنی گول خواهد خورد و گمراه می شود.

زمانی که مار زرد در خواب یک خانم می آید، نشاندهنده ترس از انرژی مردانه است؛

یک حیوان سفید سمبل عمق روحی است، در حالیکه انرژی های فیزیکی می توانند توسط مارهای سبز در خواب دیده شوند.

تعبیر مارهای بزرگ در خواب و مارهای سیاه، می تواند خبر از تغییر سبک زندگی باشد.

البته که مار می تواند در خواب نشانه خوبی باشد و سمبل رستگاری مثل اینکه شما از پوست خود رها شوید.

چرا خواب مار تکرار می شود؟

تکرار این خواب همیشه نشاندهنده شرایط زندگی واقعی شبیه به خواب شماست، مثل مارگزیدگی.

تکرار این خواب می تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد،

زیرا باعث می شود که کمی بیشتر ذهن هوشیار خود توجه کنیم و در واقع بیدار شویم.

طبق نظر جانگ، تکرار یک خواب، راه حل مواجهه با شرایط را به ما نشان می دهد.

اگرچه علت مشکلات زندگی معمولا شما را به گذشته و تکرار خواب ها می برد

و زمانی متوقف می شود که ذهن هوشیار ما متوجه آن می شود.

چرا خواب مار تکرار می شود؟

دیدن کابوس های شبانه در مورد مار و گزیده شدن توسط مار می تواند زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

این خواب می تواند هر روز برای ما تکرار شود. کاهش استرس نیز می تواند به ما کمک کند که از شر این خواب ها خلاص شویم.

اگرچه که این اتفاق همیشه ممکن نیست. به همین دلیل روانشناسان پرتوکل خواب را پیشنهاد می دهند.

زمانی که دیدن مار در خواب را شرح می دهیم، باید توجه زیادی به بو، رنگ و صداهای آن داشته باشیم.

اگر در خواب با حیوان بازی کنید، می تواند انتهای آن تغییر کند.

اگر انتهای خواب یادتان نیست، می توانید خودتان پایان خوشی را برای آن در نظر بگیرید.

حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز یک پایان برای این خواب را در نظر بگیرید.

گاهی اوقات مغز شما می تواند در نتیجه این خواب تاثیرگزار باشد.

اگر در خواب دیدید که مار به دنبال شما افتاده، می توان نشاندهنده میل درونی شما به کشف ذهن ناخودآگاهتان باشد.

در همین لحظه می توان چنین چیزی را در خواب دید و آن را به زندگی خود وارد کرد.

ممکن است که فرد توسط دیدن مار در خواب مورد آزار و شکنجه قرار بگیرد.

تعبیر خواب نیش زدن مار

حمله مار در خواب

تجربه حمله مار در خواب

تجربه ای مثل اینکه در خواب فریاد بزنید: ” کمک! مار به من حمله کرده! داره به من میرسه!”

این خواب می تواند فرد را تهدید به خشونت کند، ممکن است نشاندهنده این باشد که شخصی که این خواب را دیده دچار آسیب شود.

ممکن است که این خطر جسمی نباشد، اما می تواند از لحاظ روحی فرد را در زندگی ناامید کند و باعث شود که او از لحاظ ذهنی آسیب ببیند.

تعبیر خواب مار در خواب که راه را می بندد

اگر در خواب دیدید که از چیزی فرار می کنید، اما مار راه شما را مسدود کرده،

شاید نیاز داشته باشید که با ذهن ناخودآگاه خود ارتباط برقرار کنید و احساسات سرکوب شده خود را درمان کنید.

این اتفاق در خواب باعث می شود که نتوانید از آن شرایط ناخوشایند فرار کنید. مار سیاه می تواند نشاندهنده تغییر سبک زندگی باشد.

البته مار می تواند در خواب نشاندهنده اتفاقا مثبت نیز باشد و ممکن است سمبل نجات مثل آزاد شدن از درد و رنج باشد.

تعبیر خواب ماری که مشغول خوردن حیوان دیگر است

زمانی که مار در خواب مشغول خوردن حیوانی است، احساسات مثبت نیز می تواند از آن استنباط شود.

باید از خودتان بپرسید که چرا از دیدن چنین خوابی احساس منفی دارید، در حالیکه این مار در حال برطرف کردن یک نیاز طبیعی در زندگی خود می باشد.

این خواب می تواند نشاندهنده تجربه موفقیت آمیز باشد که و انگیزه ای را برای فرد به وجود آورد.

تعبیر خواب ماری که مشغول خوردن گربه است

کشتن گربه در خواب می تواند خبر از خیانت یا رنجش باشد که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

شاید افرادی هستند که نسبت به شما حسادت می کنند یا اجازه نمی دهد که در تخصص خود موفقیت کسب کنید.

اگرچه این فرد نباید ناامید شود و باید با قدرت برای اهداف خود تلاش کند.

تعبیر خواب ماری که موش می خورد

اگر ماری در خواب مشغول به خوردن موش باشد، می تواند سمبل غلبه بر انسان ضعیف باشد.

در نهایت این خواب می تواند دشتوانایی شما در مدیریت دشمنان و مخالفان را نشان دهد که شما را از مسیر زندگی منحرف می کند.

این خواب می تواند فواید زیادی را در زندگی فرد نشان دهد.

تعبیر خواب ماری که انسان می خورد

اگر ماری در خواب انسانی را بکشد و آن را بخورد، این خواب می تواند بسیار شما را آشفته کنید.

سمبل این خواب می تواند از راه های زیادی متفاوت باشد.

اگر این مار دوست شما را در خواب خورد، یعنی اینکه دوست شما نیاز به کمک دارد.

از طرفی دیگر، اگر مار شخص ناشناسی را بخورد، می تواند نشاندهنده این باشد که شما از دشمن محافظت می شوید.

تعبیر خواب ماری که مار دیگر را می خورد

ماری که مار دیگر را می خورد، نشاندهنده رقابت و تبادل بین احساسات در وجود فرد است.

اگر در طول این خواب احساس خوبی داشتید، می تواند نشان از احساسات مثبت باشد و شما را از استرس دور کند.

تعبیر خواب خورده شدن توسط مار

شاید این خواب نشانه این باشد که شما تحت احساسات منفی باشید و نمی توانید آنها را کنترل کنید.

کشته شدن و مرده شدن در خواب توسط مار می تواند نشاندهنده یک شروع دوباره و دور شدن از احساسات منفی باشد.

اگر در خواب دیدی که مار به حیوان دیگری تبدیل شد، یعنی اینکه بعد دیگری از شخصیت شما خود را نشان خواهد داد.

تعبیر خواب پریدن مار

ماری که در حال پرش یا رقص باشد، می تواند نشان از فرهنگ و سنت فرد باشد.

این خواب می تواند نشاندهنده زنی باشد که به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد.

این خواب را در چه محلی دیدید؟ آیا این مار پنهان یا ناپدید شد؟

ماری که در خواب به یکباره ناپدید می شود، می تواند بیانگر دور شدن احساسات منفی از فرد باشد.

اگرچه این خواب ها می توانند تعادل درونی فرد را نشان دهند اما می توانند که شرایطی به وجود بیاید که در انها احساس شرمندگی کنید.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه ☚☚ mydreamsymbolism

تعبیر خواب مار – مار در خواب دیدن – تعبیر خواب نیش زدن مار

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب عنکبوت بزرگ

تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب سگ سیا

تعبیر خواب سگ سفید


ممکن است شما دوست داشته باشید
26 نظرات
 1. اله می گوید

  سلام وقت بخیر،خواب دیدم خونمون جشن و شادیه بعد از جشن مامانم رفت طبقه بالا خونرو مرطب کنه با حالت وحشت زده و فریاد زنام اومد پایین و به سختی تونست حرف بزنه و بگه که تویه اتاق خواب زیر لباسا یه ماره بزرگ دیده و زده کشتتش البته مار هم بهش نیش زده بود بعد اینکه مامانم اینو گفت صورتش از فک به بالا شروع به کبود شدن کرد بعد بلند شد از خونه رفت بیرون منم از خواب پریدم،میشه تعبیرشو بهم بگید

  1. saeed می گوید

   سلام
   ان شالله خیر است .
   قبل از هر چیز باید بدانید همه خواب ها دارای تعبیر نیستند و میتوانند صرفا نشانه هایی از استرس ها و وضعیت روحی شما باشند.
   در سایت «دلبرانه » ما مطلب مجزایی در مورد «تعبیر خواب کشتن مار» داریم که در آن از قول معبران غربی آمده است :
   تعبیر خواب کشتن مار بسیار بزرگ: « کشته شدن یک مار عظیم در خواب تعبیر شفافی دارد. شما در زندگی واقعی از یک وضعیت پیچیده عبور خواهید کرد. یا بر یک مشکل سخت و بیش از حد رنج آور در زندگی غلبه می کنید.»
   به علاوه در این مطلب آمده است:
   گاز گرفته شدن توسط مار و سپس کشتن آن به چه معناست؟ «اگر توسط مار گزیده شوید و سپس مار را کشته باشید، این خواب به معنای خیانت است. خبر خوب این است که پس از غلبه بر خیانت قویتر خواهید شد.»
   دقت کنید که این تعابیر ریشه دینی ندارند .

 2. زهره می گوید

  سلام ممنون میشم جوابم بدین..خواب دیدم یه جای شلوغ بودم وقتی پا برهنه راه میرفتم مار کف پامو گزید ولی یه نفر با یه مکش کل زهر و خون رو از کف پام دراورد و دوباره یه مار سیاه بزرگتر دیدم ب بقیه گفتم و همه از اونجا رفتیم.در عین حال دوتا زنبور هم انگشت دستمو نیش زدن

  1. saeed می گوید

   سلام
   قبل از هرچیز لازم است این موضوع را مد نظر قرار دهید که همه خواب های ما تعبیر نمیشوند.
   و ممکن است صرفا حاکی از حالات و احساسات و افکار درونی ما باشند.
   اما به طور کلای تعابیر مختلفی برای مار و نیش زدن مار آمده است که میتوانید به متن مراجعه کنید.
   به طور کلی اغلب معبران تعبیر خواب مار به دشمنی و آسیب رسیدن از دشمن گفته اند.
   مثلا برای مار سیاه تعبیر دشمنی زیاد آمده است.

 3. محمدرضا می گوید

  سلام ممنون میشم جواب منو بدید خواب دیدم یک مار که بامارهای دیگه فرق داشت نیشم زدمار پهن بودو به نیم مترمیرسیدشایدم کوتاهتر پای راستموازبالای زانونیش زد گوشت پام تابالاچاک خورد مثل چاقوکشیدن تابالای پام چاک خورد بعدمن گشتم دنبال دکتروپیداکردم دکتردقیقاهمون مارو اورد بازبالای زانومونیش زد و زخم پام سریع خود به خودبسته شدوخوب شد..خوابم تعبیرداره چندروزبعدخواب به مشکل خوردم حالامیخوام ببینم مشکلم حل میشه ممنونم

  1. saeed می گوید

   سلام دوست عزیز
   نباید فکر کنید که همه خواب های ما تعبیر دارند چون قطعا اینطور نیست .
   بعضی خواب ها صرفا به علت مشکلات و درگیری ها ی ذهنی هستند و تعبیر ندارند.
   اما برای تعبیر خواب نیش زدن میتونید به متن مراجعه بفرمایید.

 4. ناهید می گوید

  سلام وقتتون بخیر ببخشید این خواب برا خواهرمه قبل از اذون شب و این بار دومه ک این خوابو با همین جزئیات میبینه خواب دیده ک بامامانم از بازار میان میرسن به یکی از همسایمون همسایمون داشته یه چیزی نیش میزده اما متوجه نمیشده چیه مارو پرت میکنن و فرار میکنه وقتی آبجیم میرسه خونه چادرشو ک درمیاره مار از روی چادرش به سمت من میاد و سر منو نیش میزنه من واقعا نگران شدم چون همین خوابو با همین جزئیات داره هی تکرا میشه اگ میشه جواب بدین ممنون

  1. saeed می گوید

   دوست عزیز
   اول اگرچه خواب های ما همیشه تعبیر نمیشن و گاهی نشان دهنده افکار پریشان ما هستند اما اگر فکر میکنید این خواب به خاطر تکرار شدن معنایی داره حتما به بزرگان مذهبی مراجعه کنید.
   چرا که تعبیر خواب ما و سایت های دیگه اغلب توسط معبران شرقی و غربی هستند و ریشه دینی قابل اتکا ندارند.
   بهتر از هر چیز اینه که به توصیه بزرگان صدقه بدهید و تعبیر به خیر کنید.

 5. رحیم می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  تعبیر این که در خواب با مار نزدیکی کنی بعد از دستش فرار کنی پیدات کنه نیش بهت بزنه و خودش بمیره چیه بنظرتون
  ممنون

 6. Zahra می گوید

  سلام ببخشید من خواب دیدم که کیفم از روی شونم رو زمین خاکی می افتد و همین که کیف رو برمیدارم مار سیاهی مرا نیش می زند ولی من دردی احساس نمی‌کنم و همچنان سر پا ایستادم بعد از چند دقیقه یه مار که تقریبا رنگش بین خاکی و سفید بود از زیر زمین به من حمل می‌کنه ولی من جای خالی میدهم و همین که جاخالی دادم مار سفید دارای دو تا سر شد وقتی که دوباره به من حمله میکند من با دستم مار را میگیرم و بعد از خواب بلند شدم تعبیر این خواب چیست؟

 7. فاطمه می گوید

  سلام خواب دیدم رو پله ی حیاط خونمون نشسته بودم که دیدم مار سیاه نسبتا بزرگ داشت از کنار دیوار پله رد میشد اول ترسیدم ولی بعد که خوب نگاش کردم دیدم تهش دم نداره بعد رفتم و مدتی بعد بقیه صداشون میومد میگفتن ماره به دار آویخته شد میشه بگید تعبیرش چیه؟

 8. محمد می گوید

  سلام ممنون میشم جوابمو بدین .من یه خواب دیدم که سه تا مار با اندازه های کوچک و متوسط و بزرگ و یه خانم غریبه که مار ها باهاش کاری نداشتن در خونمون بودن .بعد یکی از اعضای خانوادم سعی کرد مار کوچک رو بگیره و بکشه
  که یک دفعه اون خانم گردن مار بزرگ رو گرفت و به ما حمله ور شد تا مار بزرگ مارو نیش بزنه
  و در نتیجه مار بزرگ به ما حمله ور میشد تا نیش بزنه ولی مار میخواست نیش بزنه ولی نمیتونست نیش بزنه
  میشه تعبیر خوابشو بگید لطفا

  1. saeed می گوید

   سلام دوست عزیز
   همانطور که میدونید همه خواب هایی که میبینیم دارای تعبیر نیستند
   بلکه ممکن است صرفا به علت درگیری های روحی و فکری و ناشی از استرس ها و دغدغه های ما باشند.
   به گفته بزرگان دینی بهتر است خواب را مثبت برای خودتون تعبیر کنید و صدفه بدهید.
   دقت کنید تعابیری که در متن آمده توسط معبران شرقی و غربی انجام شده و چون ریشه دینی ندارند قابل اتکا نیستند.

 9. Maryam می گوید

  سلام من خواب دیدم که پسرم که سه سال دارد توسط یک مار کوچک از مچ پایش نیش زده شد و من مار را کشیدم و شروع به مکیدن پاش برای خارج کردن زهر کردم و بعد به پیش دکتر بردم و دکتر گفت که کار خوبی کردید هیچ زهری در بدنش نمانده و خطری وجود ندارد

  1. saeed می گوید

   سلام دوست عزیز
   همانطور که میدونید همه خواب هایی که میبینیم دارای تعبیر نیستند
   بلکه ممکن است صرفا به علت درگیری های روحی و فکری و ناشی از استرس ها و دغدغه های ما باشند.
   به گفته بزرگان دینی بهتر است خواب را مثبت برای خودتون تعبیر کنید و صدفه بدهید.
   دقت کنید تعابیری که در متن آمده توسط معبران شرقی و غربی انجام شده و چون ریشه دینی ندارند قابل اتکا نیستند.

 10. مریم می گوید

  سلام من خواب دیدم یه مار دستم رو گاز گرفته و از دستم کنده نمیشه و وقتی با زور جداش میکنم دوباره خودشو به دستم میرسونه و گاز میگیره، مار بلنده، دوبار خواب رو دیدم، ولی تو خواب با خودم میگفتم بزار گاز بگیره من که دردم نمیاد، ولی جای گازش رو دستم رد انداخته بود، سه جا

  1. saeed می گوید

   سلام دوست عزیز
   همانطور که میدونید همه خواب هایی که میبینیم دارای تعبیر نیستند
   بلکه ممکن است صرفا به علت درگیری های روحی و فکری و ناشی از استرس ها و دغدغه های ما باشند.
   به گفته بزرگان دینی بهتر است خواب را مثبت برای خودتون تعبیر کنید و صدفه بدهید.
   دقت کنید تعابیری که در متن آمده توسط معبران شرقی و غربی انجام شده و چون ریشه دینی ندارند قابل اتکا نیستند.

 11. Afshin می گوید

  یه بار به خودت زحمت نده جوابارو هم کپی کنی دیگه
  همون بی جواب بمونه اشکالی نداره

  1. saeed می گوید

   دوست عزیز ما قصد بی احترامی و از سر باز کردن نداریم
   اتفاقا چون با شما صادق هستیم این حرفو میزنیم مگرنه میتونیم کلی پرت و پلا به اسم تعبیر خواب به خورد شما بدیم
   ولی واقعیت اینه که علم و موهبت تعبیر خواب واقعا کار هر کسی نیست …
   و من به خودم جرات نمیدم که ذهن شما رو در مورد چیزی که در موردش دانش ندارم پر کنم.
   متن بالا هم از طرف معبران شرقی و غربی است و بیشتر حالت روان شناسانه داره تا تعبیر خواب …
   موفق باشید.

 12. پیمان می گوید

  سلام من خواب دیدم داخل حیاط خونه برادر شوهرم بچه ماربزرگی هست به جاریم گفتم مار دارین گفت می دونم زیاد هم از اینکه من اونجا بودم خوشحال نبود از چهره اش معلوم بود بعد از چند لحظه متوجه شدیم حیوونی اومده اون مار رو کشته انگار پرنده ای بود که کشتش واون لحظه که ما رفتیم مار رو ببینیم دوتا جاریم و شوهرم و دخترم اونجا بودند وشوهرم با پا میزد زیر سر مار و گفت مرده بببن مرده و دیدم مار بهوش اومد و اومد سمت شوهرم که می خواست باچکش زد داخل سرش نمرد ورفت روی صندلی نشست همون جابا پتک منتظر مار که بکشتش منو جاریهام و دخترم هم پیشش بودیم که یکدفعه مار اومد سمتش که همه آروم گذاشتیم رفتیم که مار نیشمون نزنه ولی شوهرم بلند نشد که بیاد باهامون بهش گفتم تکون نخور مار نیشت نمی زنه ولی تا مار اومد سمتش حرکت کرد تا با پتک بکشش مار سینه اش از سمت چپ نیش زد و بطوریکه من دندونهای مار رو دیدم و رفت وماهم برگشتیم پیشش جاریهام عین خیالشون نبود ولی من شوهرم رو دیدم که بی جون افتاده بود و اونها گذاشتن رفتند و من سینه اش رو جمع کردم و جای نیش رو مک زدم و تلخی مزه سم مار رو در دهنم احساس کردم و شوهرم استفراغ کرد به رنگ زرد و جون گرفت وخواستم ببرمش دکتر که بهتر بشه حالش از خواب بیدارشدم لطفا تعبیرش رو برام بگید

 13. آرارا می گوید

  سلام
  من خواب دیدم خواهر ۵ ساله م دوسالشه و چار دستو پا رفت سمت ی مار کوچک و دستش رو نیش زد…. بعدش بدنش کبود شد و از درون داشت سوراخ و پوک میشد…. من تو خواب زنه میزدم گریه میکردم زنده بمونه بقیه خانواده و اقوام هم ک بودن انگار خیلی راحت بودن و منتظر مرگ بچه بودن و هیچکی اندازه من ناراحت نبود آخرشم دوراز جون خواهرم کشته شد با نیش مار……

 14. Akam می گوید

  سلام من خواب دیدم یه مار خاکستری به صورت خیلی ریز منو نیش زد یعنی جای نیشش کوچیک بود بعد من سعی کردم اون مار رو بگیرم وقتی داشتم سعی میکردم بگیرمش به یه مار کوچیک تبدیل شد مثل یه بچه مار ریز و کوچیک شد من اونو تو یه گونی زندانی کردم.اگه میشه لطفا بگین تعبیرش چیه ممنون

 15. مهلا می گوید

  سلام ممنون میشم خواب منم تعبیر کنید.
  خواب دیدم که با مامانو داداشم رفتیم جایی تفریح که یه مار سیاه خیلی بزرگ(تقریبا ۳_۴متری) اونجا پیدا شد.
  همون موقعی که پیدا شد ما داشتیم ناهار می‌خوردیم،مامانم یه تیکه نون برای مار انداخت که بخوره و بره.نون افتاد داخل جوی آب کنار ما….
  مار داخل جوی رفت و تیکه نون رو برداشت و شروع به خوردن کرد.هنوز نون رو نخورده بود و داخل دهنش مشخص بود که برگشت سمت ما…..
  من که ترسیدم بلند شدم که فرار کنم و از ترس دستمو روی سرم سپر کردم اما اون مار سیاه با یه ضربه ی خیلی سریع ناخن شصت منو نیش زد در حدی که از ناخنم خون راه افتاد….و من یه حس خیلی بد و سوزش سر احساس کردم و روی زمین افتادم…..بعد از ترسم از خواب پریدم

 16. محمد رضا می گوید

  خواب دیدم تو خونمون دوتا ماره خاکی رنگ یک بزرگ و یکی کوچک کار بزرگ دم خود را نیش میزند و می‌میرد و مار کوچک پوست میندازد ،هر کاری کردم نتونستم گوشت مار بزرگ که مرده را خام بخورم لطفاً تغییر کنید

 17. پروین می گوید

  سلام من خواب دیدم مار متوسطی در خانه هست که فقط یک جا افتاده و مدان تغییر مکان می‌دهد.
  در داخل خانه جلوی یک عده از مهمان ها دراز کشید .و آنها ترسیدند من گفتم این مار نیش نمی‌زند.
  یکی از مهمانها پایش را جلوی مار گرفت و هر چه نیش میزد او می‌گفت راست می گوید مار نیش نمی زند.
  ولی باز هم همه از مار فرار نی می کردند.
  و خود من بیشتر ممی ترسیدم که فقط بخواهد مرا نیش بزند.
  با شوهرم خم در خواب قهر کرده بودم و دعوایمان شد.

 18. احمدی می گوید

  خواب دیدم مارزردرنگی حضرت فاطمه زهرارامیخواهدنیش بزندولی موفق نمیشودوخودش میمیردتعبیرش چیست؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.