مرور رده

تعبیر خواب

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود.

از دیدگاه اسلام اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست.

بلکه اولیای طراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند البته یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد و علمایی هم که در سطح متوسط هستند، می‌توانند نشانه‌هایی را نیز احتمال بدهند.

احتمال رویای صادقه در نزدیکی اذان صبح بیشتر است.

اما این طور نیست که کسی اول شب بخوابد و رویای صادقانه نبیند.

تعبیر خواب مرده،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبير خواب امام جعفر صادق،

تعبير خواب حضرت دانيال ، تعبير خواب منوچهر مطيعي تهراني