تعبیر خواب دندان،شکستن دندان،دندان مصنوعی از معبران سرشناس

در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب دندان را درج نماییم.

دیدن دندان در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب دندان،شکستن دندان،دندان مصنوعی از معبران سرشناس

تعبیر خواب دندان

در ادامه انواع تعبیر خواب های :

تعبیر خواب دندان سفید ، تعبیر خواب دندان مصنوعی ، تعبیر خواب دندان افتاده

تعبیر خواب دندان جلو ، تعبیر خواب دندان نیمه شکسته ، تعبیر خواب دندان درآوردن

بررسی خواهیم کرد.

دیدن دندان در خواب نشانه چیست؟

امام صادق (ع) فرمود:

درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ،

چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد،

و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید.

تعبیر خواب دندان از نظر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال گوید:

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‌های بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین،

دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند.

یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند،

دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندان‌های دیگر است که آن را ثنایا خوانند،

دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندان‌های دیگر،

دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندان‌های پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد .

بعضی از معبران گویند: دندان‌های پیشین و آن چه از جانب دست است،

دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می‌جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

تعبیر خواب دندان از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید،

دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید،

دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

اگر بیند دندان‌های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید.

اگر بیند جمله دندانهایش بر دندان‌های دیگر، چون تاویل دندان‌های پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

اگر بیند دندان‌های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.

اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود .

بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند،

دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب دندان از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) گوید:

دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.

و یا دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد.

تعبیر خواب دندان از نظر امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمایند:

دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.

 • اول: اهل بیت خانواده و بستگان
 • دوم: مال
 • سوم: منفعت
 • چهارم: غم و اندوه
 • پنجم: مصرف (گزند و زیان)
 • ششم: مفارقت وجدائی از خویشان

معنی خواب دندان از نظر امام جعفر صادق

تعبیر خواب دندان از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد.

بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

اگر کسی ببیند که از دندان های جلویی او، یکی کنده شد، یکی از جوانان فامیل ازدواج می کند و یا به مسافرت می رود.

اگر از دندانهای کناری باشد، از اقوام دور کسی ازدواج خواهد کرد.

اگر ببیند که دندانهای عقبش کنده شدند، یکی از بزرگان فامیل یا به مسافرت می رود یا فوت می کند.

اگر ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده و با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردید،

یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر دندان در خاک آلوده و یا مفقود شده، آن خویشاوندش می میرد.

اگر ببیند که دندانش کرم خورده و درد می کند، گرفتار دشمن می شود. اگر فقط درد دندان داشت، گرفتار قرض و بدهی می شود.

اگر ببیند که دندان هایش سفید و براق است، زندگی خانوادگی او رونق و جلا می یابد.

اگر ببیند که دندان هایش کثیف و زشت است، غمی به او می رسد که جنبه خانوادگی دارد.

اگر دندان کرسی اش درد می کرد و متورم شده بود، با همسرش اختلاف پیدا می کند و اگر آن را کشید از همسرش جدا می شود.

برای زن نیز همین تعبیر هست، یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

اگر کسی ببیند هیچ دندانی در دهانش نیست، برای پیش بردن اهدافش توانایی کافی نخواهد داشت.

اگر خواب ببیند که دندانش افتاد و لثه اش نیز شل شده و بیمار است،

کسی از خویشاوندان، به نسبت دندان های جلویی و یا کناری مانند آنچه در بالا ذکر شد، خواهد مرد.

دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.

تعبیر خواب دندان از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 1. دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند.
 2. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.
 3. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند.
 4. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد.
 5. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.
 6. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

تعبیر خواب دندان از دیدگاه جابر مغربی

اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد،

به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد.

اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد.

اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد.

اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند.

اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

معنی خواب دندان از دیدگاه آنلی بیتون

معنی خواب دندان از دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .

اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد ، نشانه آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد .

اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند ، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد .

مسواک زدن دندانها در خواب ، نشانه آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد

اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر کرده اید ، نشانه آن است که با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید .

اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

اگر خواب ببینید دندانهایتان را دکتر معاینه می کند ، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند .

تعبیر خواب دندان کرم خورده

اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است ، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانه آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد .

اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت .

طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

بیشتر بخوانید >> تعبیر خواب افتادن دندان

اگر خواب ببینید یکی از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد .

اگر خواب ببینید که سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد.

اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می کشید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .

اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاک می شود ، نشانه آن است که موقتأ به بیماری دچار خواهید شد .

وظایفی که به عهده شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند .

اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید

نشانه آن است که در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .

اگر خواب ببینید یکی از دندانهای خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید

نشانه آن است که به کاری رو می آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست .

اگر خواب ببینید دندانپزشکی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می کند

نشانه آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد .

تعبیر خواب دندان از دیدگاه علامه مجلسی

سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.

معنی خواب دندان از دیدگاه تونی کریسپ

تعبیر خواب دندان از دیدگاه تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا

به طور کلی دندان:

پرخاشگری، دفاع، توانایی ما برای با چنگ و دندان چسبیدن به زندگی، توانایی ما برای بدست آوردن آنچه می‌خواهیم،

سخنانی که از دهانمان خارج می‌شوند یا فرو داده می‌شوند، نحوه‌ی حضور ما در اجتماع دارد.

این رویا می‌تواند نشانه‌ای از سن و سال فرد رویابین نیز باشد. (مثلا دیدن دندان‌های شیری و غیره)

تصویر بی دندان شدن در خواب:

اگر شخصی را بدون دندان یا با دندان‌هایی اندک مشاهده کنیم،

معمولا این احساس در ما برانگیخته می‌شود که آن شخص قدرت و تاثیر خود را در حیات از دست داده است.

او زندگی را باخته است و این دقیقا همان چیزی است که از دست دادن دندان‌ها در رویا به تصویر می‌کشند: از دست دادن و باختن حتی اگر موقتی باشد.

این امر ممکن است به این صورت به تجربه نوعی مرگ، یا از دست رفتن نفس تا درجه‌ای خاص منجر می‌شود.

دندان فاسد:

بخشی دردناک یا فاسد از احساسات، زندگی، یا روابط فرد، سخنان خشم‌آلود یا تاسف بار.

تعبیر خواب دندان مصنوعی:

سخنان دروغ، نقاب‌های دروغین، پیمان شکنی، رو به پیری رفتن و از دست دادن زیبایی ظاهر.

به بیرون تف کردن مقدار زیادی دندان:

چیزی شما را وادار به اعتراف؛ سخن گفتن و یا ابراز عواطف می کند.

ریختن دندان ها:

اغلب حس از دست دادن را به تصویر می‌کشد، از قبیل از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزان،

روند پیری که به پختگی و جا افتادگی منجر می‌شود،

بنابراین،‌ نگرانی‌های در مورد پیری و عوض شدن تصویر شخص را نیز به همراه دارد.

وقتی نخستین دندان‌های ما در حدود هفت سالگی می‌ریزد،

این امر احتمالا نخستین تجربه ما در زمینه‌ی از دست دادن بخش‌هایی از بدنمان است و گویا چیز غریبی روی می‌دهد،

شاید بترسیم که سایر اعضای بدنمان نیز بیفتند و آن ها را از دست بدهیم.

احساس از دست دادن چیزی، یا احساس اینکه پیر و ناخوشایند به نظر آییم.

منابع: ستاره/ yjc / ساعد نیوز

بیشتر بخوانید:

ترمیم مینای دندان

چطور دندان هایم را سفید کنم ؟

علت دندان قروچه چیست؟

درمان خانگی دندان درد

بهترین روش سفید کردن دندان

نشانه های دندان درآوردن کودکان

جرم دندان چگونه تشکیل می شود؟

قرص دندان درد


ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.