مرور برچسب

transgender

دوجنسیتی ها (transgender)

دوجنسیتی ها (transgender) دوجنسی‌ها نه روان پریش‌اند، نه فاسد و همجنسگرا و نه مجرم، بلکه انسان‌های بی دفاعی هستند که برای تعیین جنسیت واقعی خود…