مرور برچسب

واریکوسل چیست

واریکوسل چیست ؟

واریکوسل چیست ؟ واریکوسل به بزرگ و واریسی شدن ورید های کیسه بیضه (پوستی که روی بیضه قرار دارد) گفته می شود. این بیماری از شایعترین بیماریهای مردان پس…